jessica
gazeta
WIG20
USD
wykres waluty USD w money.pl
Wspierane przez Money.pl
EUR
wykres waluty EURO w money.pl
Wspierane przez Money.pl

Oferta


POZYSKIWANIE KAPITAŁU/DORADZTWO FINANSOWE


Podstawą działalności Górnośląskiego Domu Inwestycyjnego Sp. z o.o. jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie pozyskania finansowania inwestycji realizowanych przez sektor samorządu terytorialnego. Proponowane rozwiązania dotyczą zarówno j.s.t. , spółek komunalnych z udziałem j.s.t, oraz finansowania zadań w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego obejmując opracowanie strategii pozyskania środków finansowych m.in. poprzez niepubliczną emisję papierów wartościowych.


W ramach prowadzenia działań analitycznych identyfikowane są zarówno źródła kapitału jak również budowane modele formalne podmiotów za pomocą których realizowane będą zadania inwestycyjne jednostki samorządu terytorialnego. Każde rozwiązanie uwzględnia przy pozyskiwania kapitału wymogi powszechnie obowiązującego prawa w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek kapitałowych z ich udziałem. Odrębny element usługi może stanowić optymalizacja podmiotowa przy realizacji zadania inwestycyjnego mająca na celu wyłączenie z budżetu j.s.t., co ma istotne znacznie w przypadku:


znacznego obciążenia budżetu dotychczasowym zadłużeniem j.s.t,

zachowania potencjału inwestycyjnego budżetu j.s.t. ,


Usługi świadczone przez Górnośląski Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. obejmują:

 • Opracowanie strategii finansowania inwestycji komunalnych;
 • Usługi w zakresie zarządzania procesami fuzji i przejęć spółek realizujących zadania komunalne;
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania długiem poprzez emisję obligacji;
 • Doradztwo w zakresie przekształceń strukturalnych zmierzających do umożliwienia lub ułatwienia procesu pozyskania zewnętrznych inwestorów lub innych form zewnętrznego finansowania w tym tworzenie Partnerstw Publiczno Prywatnych (zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008r. Dz.U. Nr 19 Poz.100);
 • Koordynację wszelkich procesów mających na celu uruchomienie i realizację programu finansowania na publicznym rynku papierów wartościowych;
 • Poprzez dom maklerski – przeprowadzenie wszelkich działań niezbędnych dla wprowadzenia akcji lub obligacji do obrotu na rynku regulowanym.
 • Po uzyskaniu stosownych zezwoleń i wpisów przeprowadzanie wszelkich działań niezbędnych dla wprowadzenia akcji lub obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Inwestycje kapitałowe


Inwestycje kapitałowe realizowane przez Górnośląski Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. są skierowane na obszary usług publicznych i około komunalnych zakładający średni i niski poziom ryzyka dla Inwestora. W celu podniesienia ich wartości aktywnie uczestniczymy w procesach związanych z ich rozwojem lub w poszczególnych przypadkach restrukturyzacją, doradztwem w zakresie finansowania, budowaniem prawidłowych relacji właścicielskich. Preferowane jest wyjście z inwestycji w drodze upublicznienia podmiotu poprzez GPW lub inwestora strategicznego. Górnośląski Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. jako podstawowe źródło pozyskiwania projektów inwestycyjnych przyjmuje rynek niepubliczny . Jednocześnie nie ogranicza swojej roli w procesie pozyskiwania kapitału przez spółki portfelowe na jakimkolwiek etapie ich rozwoju, stąd dopuszcza również nabywanie akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Realizowane inwestycje kapitałowe mogą również stanowić instrumenty typu mezzanine.

Fundusze UE


Doradztwo w pozyskaniu środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej skierowane jest do głównie do jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów kapitałowych realizujących zadania komunalne. Interdyscyplinarny zespół doświadczonych specjalistów z doświadczeniem zawodowym w Regionalnych Instytucjach Finansowych oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego stanowi gwarancję najwyższych kompetencji posiadanych przez Górnośląski Dom Inwestycyjny Sp. z o.o. zasobów ludzkich, zapewniając tym profesjonalne przygotowanie dokumentacji wymaganej w procesie pozyskiwania ,,funduszy unijnych”. Ścisła współpraca z Fundacją Nauki Śląskiej gwarantuje stały kontakt ze środowiskiem naukowym najlepszych śląskich uczelni wyższych. W trakcie realizowania projektu, eksperci pozostają w stałym kontakcie ze Zleceniodawcą, co pozwala na bieżące monitorowanie postępów w pracy.

Kompleksowa obsługa procesu aplikowania o środki z UE obejmuje:

 • przedstawienie aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania oraz możliwości otrzymania środków pomocowych,
 • rozpoznanie indywidualnych potrzeb Beneficjenta oraz dopasowanie do nich odpowiednich programów,
 • wstępną ocenę projektu i jego ewentualne zmiany pod kątem wytycznych konkretnego programu,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji wraz z niezbędnymi załącznikami (fiszka projektowa/karta projektu, wniosek, studium wykonalności),
 • poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie w procedurze oceny projektu,
 • nadzór nad zgodnością prowadzonej inwestycji z wytycznymi programu,
 • opracowanie i złożenie rozliczenia projektu.